Mestbeleid rekenmodule

 Mestbeleid rekenmodule

Rekenmodule Mestbeleid


Wat berekent u met deze rekenmodule?

Met deze rekenmodule berekent u per gebruiksnorm wat uw gebruiksruimte is. U berekent ook wat uw werkelijke gebruik (aanwending) van alle meststoffen is. De aangewende hoeveelheid meststoffen mag niet groter zijn dan de gebruiksruimte per norm.
Er zijn 3 gebruiksnormen: de gebruiksnorm dierlijke mest, de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. Meer informatie over het mestbeleid vindt u op deze site onder onderwerp Mest
De rekenmodule is bedoeld als "rekenmachine". Er wordt geen verbinding gemaakt met de gegevens bij Dienst Regelingen (DR).
De ingevoerde gegevens worden bewaard op deze computer door middel van een zgn browser cookie. Indien de cookies op uw computer verwijderd worden zijn dus ook de gegevens van de rekenmodule verwijderd.


Wat gaat u berekenen?

1 U berekent de gebruiksruimte per norm.
Voor het berekenen van de gebruiksruimte per norm heeft u verschillende gegevens nodig: algemene gegevens en perceelsgegevens zoals uw oppervlakte landbouwgrond, de geteelde gewassen en de grondsoort.
2 U berekent uw werkelijke gebruik van meststoffen
Voor de berekening van uw werkelijke gebruik (aanwending) van alle meststoffen heeft u gegevens nodig over alle meststoffen (dierlijke mest, overige organische mest en kunstmest). Per meststof is de som als volgt: de beginvoorraad + de aanvoer + de productie - de afvoer - de eindvoorraad = de werkelijke gebruikte hoeveelheid.
Bent u graasdierhouder dan berekent u de productie van dierlijke mest met behulp van forfaits. Bent u staldierhouder dan berekent u de eigen productie van dierlijke mest door middel van de stalbalans. Heeft u zowel graasdieren als staldieren, dan rekent u met behulp van beide methodes en telt u de uitkomsten bij elkaar op.
3 U berekent de werkelijk gebruikte hoeveelheid stikstof uit de aangewende meststoffen met de werkingscoëfficiënt en de bruto hoeveelheid aangewende stikstof.
4 U vergelijkt de uitkomsten met elkaar en gaat na of een bedrijfsaanpassing nodig is.

Let op:
 • In de rekenmodule gaat het alleen om de wettelijke berekening en niet om de landbouwkundige berekening.
  Met de rekenmodule kunt u alleen toetsen of de voorgenomen bemesting past binnen de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat voor dierlijke mest en of er voldoende dierlijke mest wordt afgevoerd. Bij deze berekening wordt uitgegaan van de wettelijke vastgestelde normen en forfaits.
 • Als u als derogatiebedrijf alleen de voorgaande berekening uitvoert voldoet u als bedrijf niet aan de voorwaarden van derogatie.
  Maakt u gebruik van derogatie dan is het verplicht om voor 1 februari een bemestingsplan op te stellen. Het bemestingsplan bestaat uit twee berekeningen:
  • één berekening van de voorgenomen bemesting per perceel op basis van de gewasbehoefte
  • één berekening waarmee u toetst of de voorgenomen bemesting past binnen de gebruiksnormen voor dierlijke mest.
 • Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal en houdt u graasdieren?
  Dan kunt u de rekenmodule niet gebruiken. U moet gebruikmaken van de excretienormen voor stikstof uit bijlage 1 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007. Deze normen staan niet in de rekenmodule.
Hoe gebruikt u de rekenmodule?

Een paar tips:

 • Om de gegevens tijdens het berekenen op te slaan klikt u eerst op de knop "verder" of op "enter".
 • U kunt navigeren (van invoerveld naar invoerveld) met de TAB-toets
 • Om terug te kijken in uw berekening kunt u via het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm door de rekenmodule heen klikken.
 • Zijn er geen gegevens bekend of niet van toepassing (bijvoorbeeld geen afvoer van mest), dan hoeft u niets in te vullen.
 • Wilt u een rij verwijderen uit een tabel, vul dan bij aantal (ha, dieren of kg N of P2O5) een 0 (nul) of niets in.
 • De tabellen worden automatisch uitgebreid met een nieuwe rij (als alle gegevens in vorige rijen gevuld zijn) zodat er meer invoer mogelijk is dan in eerste instantie wordt getoond.

Op welk moment gebruikt u de rekenmodule?

De rekenmodule kunt u op verschillende momenten gebruiken. Voorafgaand aan het jaar, gedurende het jaar en na afloop van het jaar. Omdat u voorafgaand aan het jaar nog niet weet wat de precieze gehaltes zullen zijn in bijvoorbeeld de aangewende meststoffen, werkt u met "verwachte gegevens". Gedurende het jaar kunt u de rekenmodule nog eens invullen met meer vastgestelde gegevens. Na afloop van het jaar kunt u de rekenmodule gebruiken om met vastgestelde gegevens te controleren of u voldaan heeft aan de gebruiksnormen.

Disclaimer: aan deze rekenmodule kunt u geen rechten ontlenen.

Laatst bijgewerkt op datum:  


© Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
datum laatste wijziging:  
Sluit toelichting Toelichting
Sluit toelichting Toelichting